شـلوارپیشبندی و شلوارک

شلوارک های جین و مجلسی زنانه اصل در ترک جامه